Stavební inženýring

Předprojektová inženýrská činnost 

(zajištění předběžných souhlasů a vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků výstavby)

Inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí 

(udržování kontaktu s dotčenými orgány státní správy, konzultace fází projektu s investorem a úřady)

Inženýrská činnost pro zajištění souhlasu odboru památkové péče a Národního památkového ústavu 

(vykomunikování kompromisu mezi investorem a památkáři při realizace investičního záměru)

Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení 

(zajištění všech vyjádření orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení v plném rozsahu)

Inženýrská činnost pro zajištění kolaudace stavby a případných povolení k provozu 

(zajištění geometrického plánu stavby, revizní zprávy elektroinstalace, tlakové zkoušky instalací atd., zajištění kolaudačního řízení a kolaudačního protokolu)

Zabezpečování majetkoprávní agendy spojené s výstavbou 

(zajištění vynětí ze ZPF a LPF, věcná břemena, nájemní smlouvy apod.)

Zajištění kolaudačního rozhodnutí 

(spolupráce s investorem při uplatňování požadavků, vyplývajících z kolaudačního řízení a garancí zhotovitele díla)

Zajištění stavebního povolení, případně změny užívání

stavebního povolení pro novostavbu, či rekonstrukci rodinného domu včetně kolaudace.

Změny užívání komerčních prostor typu studia, obchodní  a komerční jednotky.

Změna užívání komerčních prostor typu gastro, studia, zdravotnické zařízení a kliniky. 

Projekty přesahující investičně částku 10 MIO Kč (developerské projekty, historické budovy, kulturní památky, hotely, činžovní domy, atd.) cena individuálně dle rozsahu.

Služba před inženýringu prodiskutování Vašeho záměru na dotčených úřadech.

Konzultace na stavebních a jiných úřadech (prostudování podkladů, samotná konzultace a výstup klientovi).